Stanovy Dog Puller Klubu České republiky, z. s.

Článek 1. Základní ustanovení
Dog Puller Klub České republiky z. s. (dále jen Klub) byl založen na ustavující schůzi dne 9. 1. 2018 v Praze Danielou Duchkovou, MVDr. Lukášem Duchkem, Tomášem Bělohlávkem, DiS.

Název Klubu zní: Dog Puller Klub České republiky, z. s., zkrácený název: DPKČR, z.s.
Sídlo Klubu: Radlická 1177/65, Praha 5, 150 00
Působnost: Česká republika

Článek 2. Právní postavení Klubu
Klub je dobrovolným sdružením příznivců Dog Puller sportu, neziskového charakteru. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové Klubu neručí za jeho dluhy.

Článek 3. Činnost Klubu
Činnost Klubu se řídí těmito Stanovami a dalšími vnitřními předpisy Klubu. Veškerá činnost Klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 4. Předmět činnosti Klubu
Klub je dobrovolným sportovním, zájmovým a veřejně prospěným spolkem sportu Dog Puller. Účelem Klubu je trénink a rozvíjení tělesné zdatnosti psa pomocí pozitivní metodiky Dog Puller. Klub se zabývá organizací a propagací veškeré činnosti související se sportem Dog Puller, i ve vztahu k dalším sportům. Klub se zabývá vzděláváním členů v tomto sportu, který je volnočasovou aktivitou. Zabývá se organizací seminářů a závodů Dog Puller v České republice. Veškerá činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláním FCI /Fédération Cynologique Internationale/.

Článek 5. Účel Klubu
Provozování a propagace sportu pro psy Dog Puller v České republice. Vydává předpisy pro sportovní činnost Dog Puller, které vycházejí z mezinárodních pravidel Dog Puller. Klub taktéž zajišťuje překlad nejnovějších vydání Řádu Dog Puller včetně překladu a jeho jednotný výklad pro Českou republiku. Klub zajišťuje svým členům aktuální informace prostřednictvím webových stránek nebo jiným odpovídajícím způsobem. Podporuje publikování kynologických řádů a tiskopisů týkajících se sportu Dog Puller. Klub může provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním.

Článek 6. Podmínky členství
Členem Klubu může být každá osoba starší 18ti let, bez ohledu na státní příslušnost, která souhlasí s jeho posláním. Osoby, které nedosáhly zletilosti, se mohou stát členy Klubu po výslovném souhlasu jejich zákonného zástupce. Za mimořádné zásluhy o činnost Klubu může Členská schůze na základě návrhu člena Klubu udělit čestné členství v Klubu na jeden rok. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky.

Článek 7. Vznik členství
Členství v Klubu vzniká na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku na daný rok. Tímto okamžikem vznikají pro člena práva a povinnosti plynoucí z tohoto členství.

Článek 8. Práva člena
Členové Klubu mají právo podílet se na jeho činnosti a účastnit se členských schůzí. Hlasovací právo mají pouze ti členové, kteří v den schůze dosáhli věku 15 let. Členové mají právo volit orgány Klubu, být voleni do orgánů Klubu, svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti Klubu. Podávat návrhy, náměty a stížnosti, dále vznášet dotazy na činnost a hospodaření Klubu. Účastnit se akcí pořádaných Klubem.

Článek 9. Povinnosti člena
Členové Klubu jsou povinni dodržovat Stanovy Klubu, řádně a včas platit členské příspěvky. Jednat v zájmu Klubu a zdržet se jednání, které by mohlo Klubu způsobit škody či poškození dobrého jména. Podílet se na činnosti Klubu, svědomitě vykonávat funkce v orgánech Klubu, do nichž byli jmenováni či zvoleni.

Článek 10. Zánik členství
Členství v Klubu zaniká nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok, úmrtím člena, písemným prohlášením o jeho vystoupení, doručeném k rukám předsedy Klubu nebo vyloučením člena.

Vyloučit člena lze pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství. Pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat.

O vyloučení řádného člena z Klubu rozhoduje Členský výbor Klubu; proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 30ti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k Zakládajícímu výboru Klubu, který o odvolání s konečnou platností rozhodne. Zrušení členství pro nezaplacení členských příspěvků provádí Členský výbor, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě dodatečně určené ve výzvě k zaplacení.

Rozhodnutí o vyloučení člena musí být provedeno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

Článek 11. Orgány Klubu

Zakládající výbor Klubu

Nejvyšším a zároveň statutárním orgánem Klubu je Zakládající výbor Klubu. Zakládající výbor je nevolitelný. Členové Zakládajícího výboru jsou vždy 3. Jmenovitě MVDr. Lukáš Duchek, Daniela Duchková, Tomáš Bělohlávek, DiS.

Do jeho působnosti náleží určení hlavního zaměření činnosti Klubu, rozhodování o změně Stanov Klubu, schválení výsledku hospodaření, hodnocení činnosti dalších orgánů Klubu i jejich členů, přijímání usnesení o pravidlech a zásadách sportovní činnosti a rozhodování o zrušení Klubu s likvidací nebo o jeho přeměně.

Zakládající výbor je Členskou schůzí neodvolatelný.

Odvolat zakládajícího člena Klubu mohou pouze zbývající 2 členové Zakládajícího výboru. Poté může být zvolen nový člen Zakládajícího výboru. Tohoto člena volí pouze 2 zbývající členové Zakládajícího výboru. Své návrhy může představit i Členský výbor klubu, jeho návrhy jsou však pouze poradní a Zakládající výbor na ně nemusí brát zřetel.

Zakládající člen Klubu se může svého členství dobrovolně vzdát.

Členský výbor Klubu

Druhým nejvyšším orgánem je Členský výbor Klubu, který je svoláván statutárním orgánem dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Tvoří ho předseda, místopředseda a pokladník.

Předseda, místopředseda i pokladník jsou funkce volené. Jsou voleni na Členské schůzi Klubu svolané pro jejich volbu a jsou voleni členy Klubu přítomnými na této schůzi. Každý přítomný člen má jeden hlas. Volební období jsou 3 roky. Zakládající výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat volbou předsedy, místopředsedy a pokladníka nejpozději jeden měsíc před skončením jejich funkčního období. Jménem Klubu jsou oprávněni jednat pouze předseda a místopředseda Členského výboru a členové Zakládajícího výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem Klubu další členové na základě pověření Zakládajícím výborem klubu.

Článek 12. Členská schůze Klubu
Členskou schůzi svolává k zasedání Statutární orgán Klubu nejméně jedenkrát do roka po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Zasedání Členské schůze se svolává ve lhůtě nejméně 30 dnů před jeho konáním.

Každý člen Klubu je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení týkající se záležitostí Klubu vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Klubu oprávněných o ní hlasovat.

Členská schůze podává návrhy na:
- další zaměření činností Klubu
- na změnu Stanov Klubu

S konečnou platností o nich rozhoduje Statutární orgán Klubu.

Členská schůze schvaluje:
- výroční zprávy o činnosti a hospodaření Klubu za uplynulé období předkládané Členským výborem Klubu
- výsledek hospodaření Klubu
- volí Členský výbor Klubu

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Klubu. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných členů.

Je-li některý člen Klubu zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.

Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce na zasedání schůze Klubu.

Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení.

Článek 13. Zásady hospodaření Klubu
Klub hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných Klubem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Klubu naplňujících jeho poslání a cíle. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Klubu.

Prostředky Klubu nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Klubu. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Klubu v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Klubu.

Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného statutárním orgánem Klubu.

Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Klubu jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Klubu.

Článek 14. Kontrola hospodaření
Kontrola hospodaření je prováděna průběžně Zakládajícím výborem Klubu a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek 15. Zánik Klubu
Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Zakládajícího výboru Klubu, pravomocným rozhodnutím státních orgánů. V případě zániku Klubu je nutné majetkové vypořádání.

Článek 16. Změna stanov
Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu může podat kterýkoliv člen Klubu. Všechny návrhy na doplnění nebo změnu stanov Klubu předá předseda členské základně písemně či elektronicky, a to nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání. Schválení návrhu na doplnění nebo změnu stanov je možné pouze se souhlasem všech členů Zakládajícího výboru.

Tyto Stanovy byly schváleny zakladateli Klubu na ustavující schůzi konané dne 9. 1. 2018 v Praze. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jejich schválení ustavující schůzí.

Článek 17. Závěrečná ustanovení
Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Klubu ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V případě, že některá ustanovení Stanov Klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáží neplatnými, neúčinnými nebo spornými, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov Klubu touto skutečností nedotčena.

V Praze dne 9. 1. 2018